Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Vijverbouw Nederland B.V. 

Industrieterrein de Haagdoorn
Lange Voren 39 – 5521 DC Eersel

1. Algemeen

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en/of Overeenkomst tussen Vijverbouw Nederland B.V., hierna “Vijverbouw Nederland”, en Opdrachtgever waarop Vijverbouw Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Definities
 • 2.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Vijverbouw Nederland. Gebruikmaking van de Diensten en/of Producten van Vijverbouw Nederland veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, en ook de acceptatie hiervan;

 • 2.2 Overeenkomst: iedere Overeenkomst van Opdracht of andersoortige Overeenkomst die Vijverbouw Nederland met Opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende Overeenkomsten;

 • 2.3 Werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Vijverbouw Nederland al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

 • 2.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (een consument) of bedrijf (al dan niet een rechtspersoon) die de Overeenkomt sluit met Vijverbouw Nederland;

 • 2.5 Website: www.vijverbouwnederland.nl en alle daarbij behorende webpagina’s;

 • 2.6 Werkzaamheden: alle door Vijverbouw Nederland ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Vijverbouw Nederland zijn aanvaard en ook de Werkzaamheden overeengekomen in de Overeenkomst tussen Vijverbouw Nederland en Opdrachtgever en ook alle daaruit voor Vijverbouw Nederland voortvloeiende (meer-)Werkzaamheden;

 • 2.7 Diensten: Alle aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Producten en Diensten van Vijverbouw Nederland, onder andere maar niet alleen bestaande uit het aanleggen, onderhouden en ontwerpen van (zwem-)vijvers, fonteinen en tuinprojecten;

 • 2.8 Producten: De door Vijverbouw Nederland aan Opdrachtgever te leveren producten waaronder maatwerkconstructies, vijvers, fonteinen en levende materialen bestaande uit vissen, planten en bomen;

 • 2.9 Offerte: het vrijblijvende aanbod, gedaan door Vijverbouw Nederland aan Opdrachtgever;

 • 2.10 De Overeenkomst van Opdracht/ Opdracht: de Overeenkomst (van opdracht dan wel aanneming) waarbij Vijverbouw Nederland zich tegenover een Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten en/of om bepaalde Producten/Diensten te leveren;

 • 2.11 Partijen: Vijverbouw Nederland en Opdrachtgever tezamen;

 • 2.12 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • 2.13 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Vijverbouw Nederland;

 • 2.14 Overmacht: elke van de wil van Vijverbouw Nederland onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van Vijverbouw Nederland of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Vijverbouw Nederland niet kan worden gevraagd;

 • 2.15 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

 • 2.16 Vijverbouw Nederland: de besloten vennootschap Vijverbouw Nederland,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83145761;

3. Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Vijverbouw Nederland waarbij Vijverbouw Nederland zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten en/of Diensten en/of Producten te leveren ten behoeve van Opdrachtgever, en ook op alle daaruit voortvloeiende Werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Vijverbouw Nederland derden (bijvoorbeeld onderaannemers) inschakelt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen.

 • 3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op Overeenkomsten met betrekking tot het aanleggen, onderhouden en ontwerpen van maatwerkconstructies, vijvers, fonteinen en levende materialen bestaande uit vissen, planten en bomen;

 • 3.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor Opdrachtgever ook op andere Overeenkomsten tussen Vijverbouw Nederland en Opdrachtgever van toepassing zijn.

 • 3.4 Als enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst/Offerte opgenomen voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de Overeenkomst/Offerte opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

 • 3.5 Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling, die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

 • 3.6 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Vijverbouw Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 3.7 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 • 3.8 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

4. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1 Een Overeenkomst tussen Vijverbouw Nederland en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft op een Offerte van Vijverbouw Nederland of als Vijverbouw Nederland uitvoering geeft aan de Werkzaamheden.

 • 4.2 Alle Offertes van Vijverbouw Nederland hebben, tenzij anders is vastgelegd in de Offerte, een geldigheidstermijn van 30 dagen. Als de Offerte binnen die termijn niet is aanvaard, vervalt deze van rechtswege.

 • 4.3 Het is mogelijk dat Vijverbouw Nederland kosten voor het uitbrengen van een offerte bij de Opdrachtgever in rekening brengt. Als dit het geval is, dan wordt dit vooraf door Vijverbouw Nederland aan de Opdrachtgever aangegeven.

 • 4.4 Als het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, dan mag Vijverbouw Nederland vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Als deze informatie achteraf gezien onjuist blijkt te zijn, dan is Vijverbouw Nederland gerechtigd alle hieruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 4.5 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vijverbouw Nederland niet toegestaan het in de Offerte vermelde ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. De Offerte of het ontwerp mag ook niet door Opdrachtgever met derden gedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vijverbouw Nederland.

 • 4.6 Als de opdracht mondeling is verstrekt of de Offerte (nog) niet ondertekend door Vijverbouw Nederland retour is ontvangen, dan wordt, als Vijverbouw Nederland toch start met de uitvoering van de Overeenkomst en hierop geen bezwaar ontvangt, de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 • 4.7 Alle Overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Vijverbouw Nederland gegeven, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

5. Annulering van de Overeenkomst

 • 5.1 Als Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren, dan moet Opdrachtgever dit uiterlijk een maand voordat de aanvang van de Werkzaamheden zou plaatsvinden schriftelijk aan Vijverbouw Nederland melden.

 • 5.2 Bij annulering of wijziging van de Opdracht is Vijverbouw Nederland altijd gerechtigd bij Opdrachtgever in rekening te brengen de prijs van al ingekochte of bestelde materialen. In geval van maatwerk kan de gehele prijs door Vijverbouw Nederland bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


 • 5.3 Als de opdracht wordt geannuleerd of gewijzigd binnen één maand voor aanvang van de werkzaamheden, dan brengt Vijverbouw Nederland 30% van de overeengekomen som in rekening. Wordt de opdracht geannuleerd of gewijzigd binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dan is dit percentage 30% van de overeengekomen som. Bij een annulering of wijziging binnen 1 week voor aanvang van de werkzaamheden is dit percentage 50%.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 • 6.1 Alle overeengekomen prijzen, genoemd in de Offerte en/of Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 • 6.2 De prijzen van Vijverbouw Nederland zijn berekend voor levering aan het bedrijfsadres of huisadres van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 6.3 Prijsopgaven worden door Vijverbouw Nederland slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen.

 • 6.4 Als na aanvaarding van de Offerte en vóór oplevering van de Werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, transport, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijzigingen ondergaan, dan heeft Vijverbouw Nederland het recht deze prijswijzigingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 6.5 Als deze prijswijzigingen plaatsvinden binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan heeft Opdrachtgever het recht, mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming van de prijswijziging aan Vijverbouw Nederland medegedeeld, de verstrekte Opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het al gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

 • 6.6 In de tussen Partijen overeengekomen prijs is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is bevestigd):
  – de levering van zaken e.d. en de uitvoering van Werkzaamheden welke niet specifiek in de Offerte van Vijverbouw Nederland zijn benoemd;
  – het treffen van alle, op grond van de wet of noodzaak, vereiste voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen;
  – de zorg voor afsluitbare – c.q. bewaakte ruimte voor opslag van zaken e.d. tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden;
  – het controleren en/of aansluiten van apparatuur van derden, welke niet in de aanbieding van Vijverbouw Nederland zijn opgenomen;
  – kosten wegens onderbreking van de Werkzaamheden van Vijverbouw Nederland buiten de schuld van Vijverbouw Nederland om;
  – eventuele speciale voorzieningen t.b.v. de uitvoering van de Werkzaamheden.

 • 6.7 Eenmaal per jaar, in januari, kan Vijverbouw Nederland de prijzen indexeren op basis van de CPI, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

 • 6.8 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats door overboeking op een door Vijverbouw Nederland aan te wijzen bank- of girorekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Facturen dienen te worden betaald binnen 8 dagen na de factuurdatum.

 • 6.9 Als Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.8 genoemde termijn betaalt, dan is Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 • 6.10 In alle gevallen waarin Opdrachtgever tegenover Vijverbouw Nederland in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:
  a. Vijverbouw Nederland is gerechtigd de Werkzaamheden per direct te onderbreken of te beëindigen;
  b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Vijverbouw Nederland rente verschuldigd, namelijk de wettelijke rente ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar;
  c. Opdrachtgever is aan Vijverbouw Nederland verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd zodra Vijverbouw Nederland voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 40,- bij consumenten en € 250,- bij bedrijven.

 • 6.11 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Meerwerk

 • 7.1 Als Opdrachtgever een bedrijf is, dan is Vijverbouw Nederland gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Vijverbouw Nederland doet dit alleen als het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de Overeenkomst, en als de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

 • 7.2 Als Opdrachtgever een consument is, dan is Vijverbouw Nederland gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen aan Opdrachtgever na toestemming van Opdrachtgever voor dit meerwerk.

 • 7.3 Als sprake is van minderwerk, dan wordt aan Opdrachtgever maximaal 10% van de minderprijs gecrediteerd als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

8. Overmacht

 • 8.1 Als Vijverbouw Nederland door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Vijverbouw Nederland tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever is gehouden.

 • 8.2 Een niet aan Vijverbouw Nederland toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt als de prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen.

 • 8.3 Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Vijverbouw Nederland, noch Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. De verplichting van Vijverbouw Nederland tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Vijverbouw Nederland tegenover Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

9. Uitvoering van de Overeenkomst

 • 9.1 Vijverbouw Nederland zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • 9.2 Vijverbouw Nederland heeft het recht om bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • 9.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Vijverbouw Nederland vóór de aanvang van de Werkzaamheden kan beschikken over de locatie waar de Werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en dat de eventueel benodigde (parkeer-)vergunningen, goedkeuren, ontheffingen in orde zijn.

 • 9.4 Levertijden (en reparatie- en montageduur) worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. De levertijd gaat in wanneer over alle (technische-) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Vijverbouw Nederland. Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

 • 9.5 Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen. In het geval Opdrachtgever een consument is, dan geldt hiervoor de dwingendrechtelijke regeling.

10. Hovenierswerkzaamheden of werkzaamheden aanleg tuinproject

 • 10.1 Als de tussen Partijen overeengekomen Werkzaamheden bestaan uit hovenierswerkzaamheden of werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een tuinproject, dan gelden de additionele bepalingen als genoemd in dit artikel.

 • 10.2 Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Vijverbouw Nederland niet aansprakelijk gesteld kan worden als in het kader van een normale op-of verwerking met bij Opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.


 • 10.3 De eventuele aansprakelijkheid van Vijverbouw Nederland voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde (dode) materialen geldt de aansprakelijkheid van Vijverbouw Nederland niet verder dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is.

 • 10.4 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk wanneer Opdrachtgever zich niet houdt aan de verzorgingsinstructies en/of wanneer weersomstandigheden wijzigingen veroorzaken op de geleverde materialen.

11. Oplevering van het werk

 • 11.1 Na afloop van de uitvoering van de Werkzaamheden wordt het werk door Vijverbouw Nederland aan Opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering kan plaatsvinden door middel van een gezamenlijke inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke eventuele klachten en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Vijverbouw Nederland dienen te worden gemeld.

 • 11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  b. Het werk door Opdrachtgever in gebruik is gekomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  c. Vijverbouw Nederland schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 • 11.3 Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen binnen 14 dagen na afloop van de uitvoering van de Werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken aan Vijverbouw Nederland.

12. Kwaliteit van de werkzaamheden

 • 12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 10 dagen na de datum van oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vijverbouw Nederland. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vijverbouw Nederland in staat is de vermeende gebreken te beoordelen.

 • 12.2 De verplichting tot betaling van de facturen door Opdrachtgever wordt door het indienen van de klacht(en) niet opgeschort.

 • 12.3 Klachten over de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien Opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 • 12.4 De door Vijverbouw Nederland geleverde betontegels en betonstenen kunnen gedurende de tijd verloopt hun kleur verliezen. Dit en het zichtbaar worden van kalk-uitbloei op de betonmaterialen is geen reden tot klacht.

13. Retentierecht

 • 13.1 Vijverbouw Nederland is gerechtigd om Producten die Vijverbouw Nederland van en voor Opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle facturen ter uitvoering van de Overeenkomst.

14. Zekerheidsstelling

 • 14.1 Vijverbouw Nederland is gerechtigd, alvorens de Werkzaamheden beginnen of daarmee door te gaan en/of alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

 • 14.2 Als de verlangde zekerheid niet wordt aangetoond, dan heeft Vijverbouw Nederland het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Vijverbouw Nederland alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte Werkzaamheden, verleende Diensten, gedane leveringen en gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

15. Eigendomsvoorbehoud

 • 15.1 Alle door Vijverbouw Nederland geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Vijverbouw Nederland, zolang Opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden en ook eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst niet heeft voldaan.

 • 15.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Vijverbouw Nederland blijft berusten, is Opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

 • 15.3 Opdrachtgever is verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.

16. Geheimhouding

 • 16.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijze dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht.

17. Intellectueel eigendom

 • 17.1 Vijverbouw Nederland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle in verband met de Offerte en/of de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte documenten, waaronder ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij worden door Opdrachtgever op eerste verzoek van Vijverbouw Nederland onverwijld teruggegeven.

 • 17.2 Eventuele ontwerpen zullen door Vijverbouw Nederland apart aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht als en voor zover het door Vijverbouw Nederland ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij Opdrachtgever.

 • 17.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de Producten/Diensten waarin intellectuele eigendomsrechten van Vijverbouw Nederland zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen(tuin-) ontwerpen en/of adviezen – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 • 17.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde Producten/Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vijverbouw Nederland aan derden ter hand te stellen.

 • 17.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de ontwerpen van Vijverbouw Nederland door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen dienstverlening via Vijverbouw Nederland.

18. Garantie

 • 18.1 Vijverbouw Nederland verleent voor geleverde, door Vijverbouw Nederland zelf vervaardigde Producten of onderdelen, alsmede voor door Vijverbouw Nederland uitgevoerde (installatie-, reparatie- en onderhouds-) werkzaamheden de wettelijke garantie.

 • 18.2 De garantieverplichting van Vijverbouw Nederland bestaat niet als:
  -De geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van zaken, materiaal of fabricage;
  – In overleg met Opdrachtgever gebruikte zaken en/of materialen zijn toegepast en/of gebruikte zaken c.q. gebruikte materialen zijn geleverd.

 • 18.3 De garantieverplichting van Vijverbouw Nederland vervalt als:
  – De geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  – Wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie- of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden;
  – Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan haar verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende Overeenkomst;
  – Een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 10 werkdagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Vijverbouw Nederland is gemeld.

 • 18.4 Door Vijverbouw Nederland wordt, met in acht name van het bovenstaande, garantie verleend gedurende 6 maanden na op- en/of aflevering respectievelijk na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of het verlenen van de overeengekomen diensten.

19. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 • 19.1 Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Vijverbouw Nederland alle redelijkerwijs te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.

 • 19.2 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vijverbouw Nederland kenbaar behoorde te zijn.

 • 19.3 Vijverbouw Nederland enkel aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, met een maximum van het bedrag dat verzekerd is. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en indirecte schade is uitgesloten, tenzij de verzekeraar van Vijverbouw Nederland tot vergoeding overgaat. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

 • 19.4 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het voortijdig in gebruik nemen door Opdrachtgever van de door Vijverbouw Nederland uitgevoerde werkzaamheden.

 • 19.5 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakkingen of trillen.

 • 19.6 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het transport en het afleveren van materialen door of namens Vijverbouw Nederland, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval geldt artikel 19.3.

 • 19.7 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval geldt artikel 19.3.

 • 19.8 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven opleveringstermijnen voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval geldt artikel 19.3.

 • 19.9 Als Vijverbouw Nederland, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Vijverbouw Nederland voor uitkering in aanmerking komt. Als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 10.000, – exclusief BTW.

 • 19.10 Opdrachtgever vrijwaart Vijverbouw Nederland tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Vijverbouw Nederland op grond van het voorgaande niet aansprakelijk is.

 • 19.11 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Vijverbouw Nederland berust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

20. Persoonsgegevens

 • 20.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever aan Vijverbouw Nederland worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

21. Wijzigingen

 • 21.1 Vijverbouw Nederland is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Vijverbouw Nederland zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en te downloaden zijn.

 • 21.2 De inhoud en werking van de website kan zonder aankondiging door Vijverbouw Nederland worden gewijzigd.

22. Reparatieclausule nietigheden

 • 22.1 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

 • 22.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

 • 22.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

23. Toepasselijk recht

 • 23.1 Op alle met Vijverbouw Nederland gesloten overeengekomen en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 23.2 Als zich een geschil voordoet tussen partijen, dan is de Rechtbank Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

24. Inwerkingtreding

 • 24.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-11-2023.

Op zoek naar een (zwem)vijver voor uw tuin of kantoorpand?