Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Vijverbouw Nederland – Industrieterrein de Haagdoorn
Lange Voren 39 – 5521 DC Eersel

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of vervaardiging van zaken met Vijverbouw Nederland en/of alle opdrachten aan Vijverbouw Nederland, tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, tenzij schriftelijk met Vijverbouw Nederland anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door Vijverbouw Nederland niet aanvaard.

 • 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan de natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van deze algemene voorwaarden diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden verricht, dan wel zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd door Vijverbouw Nederland.

 • 1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vijverbouw Nederland, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

 • 1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet geldend beding te worden opgevat als een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel geldend is.

2. Offertes
 • 2.1 Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – geheel vrijblijvend.

 • 2.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door de wederpartij verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de afwerking van zaken mocht blijken dat de kosten excessief boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan, dan zal door Vijverbouw Nederland in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de wederpartij worden opgenomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 3.1 Alle overeenkomsten komen pas tot stand, nadat deze door Vijverbouw Nederland, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.

 • 3.2 De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 30 dagen na de verzending door Vijverbouw Nederland schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

 • 3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 4.1 Vijverbouw Nederland bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

 • 4.2 Vijverbouw Nederland is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar haar mening een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

5. Omvang van de koop en/of het werk en/of de aard van de zaken

 • 5.1. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken en/of koop is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is bevestigd):

  • de levering van zaken e.d. en de uitvoering van werkzaamheden welke niet specifiek in de aanbieding van Vijverbouw Nederland zijn genoemd;
  • het treffen van alle, krachtens de wet of noodzaak, vereiste voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen;
  • de zorg voor afsluitbare – c.q. bewaakte ruimte voor opslag van zaken e.d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
  • het controleren en/of aansluiten van apparatuur van derden, welke niet in de aanbieding van Vijverbouw Nederland zijn opgenomen;
  • extra kosten voor werkzaamheden wegens onderbreking van de werkzaamheden van Vijverbouw Nederland buiten de schuld van Vijverbouw Nederland;
  • eventuele speciale voorzieningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden.
 • 5.2 Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de schriftelijke opdrachtbevestiging vermeld.

6. Vertrouwelijke informatie en medewerkingplicht wederpartij

 • 6.1 De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke Vijverbouw Nederland redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Vijverbouw Nederland komen. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
 • 6.2 Vijverbouw Nederland heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid bedoelde verplichting zal hebben voldaan.

 • 6.3 De wederpartij is gehouden om de schade die Vijverbouw Nederland door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

7. Levertijden

 • 7.1 Levertijden (en reparatie- en montageduur) worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle (technische-) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Vijverbouw Nederland. Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

 • 7.2 Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Wanneer door Vijverbouw Nederland verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor rekening en risico zijn van Vijverbouw Nederland, staan zij gedurende 4 weken tot haar beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Na voornoemde periode heeft Vijverbouw Nederland het recht – ter keuze van Vijverbouw Nederland – hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Vijverbouw Nederland op schadevergoeding.

8. Wijziging in de overeenkomst

 • 8.1 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Vijverbouw Nederland te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.

 • 8.2 Vijverbouw Nederland behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

 • 8.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Vijverbouw Nederland wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Vijverbouw Nederland geen verantwoordelijkheid.

9. Meer- en minderwerk

 • 9.1 Vijverbouw Nederland is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • 9.2 Indien het meerwerk meer dan 5% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.
 • 9.3 Indien er sprake is van minderwerk, dan wordt aan de wederpartij maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

 • 10.1 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht indien dit het gevolg is van aan Vijverbouw Nederland niet bekende omstandigheden of overmacht.

 • 10.2 Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals vorstschade, stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluiting, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van zaken e.d., oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van zaken bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan de wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij Vijverbouw Nederland is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Vijverbouw Nederland vallen.

11. Personeelsafspraken

 • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Vijverbouw Nederland, binden deze laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

12. Aansprakelijkheid

 • 12.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en redelijkheid en billijkheid, is Vijverbouw Nederland niet gehouden tot vergoeding van middellijke- of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade aan roerende- of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.
 • 12.2 Onder alle omstandigheden zal de verplichting van Vijverbouw Nederland tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot ten hoogste de netto-factuurwaarde, betrekking hebbend op de overeenkomst of de opdracht.
 • 12.3 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering, opgelopen aan zaken, een en ander voor zover niet te wijten aan opzet of grove schuld.
 • 12.4 Vijverbouw Nederland kan tijdens het verrichten van werkzaamheden te maken krijgen met leidingen c.q. met kabels. De wederpartij zal zorg dragen en is verantwoordelijk voor de exacte locatie van leidingen c.q. van kabels en zal – indien nodig – zorgen voor een CLIQ melding. De wederpartij neemt de aansprakelijkheid op zich voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat aan leidingen c.q. aan kabels en vrijwaart uit dien hoofde Vijverbouw Nederland voor eventuele aanspraken van derden.
 • 12.5 Vijverbouw Nederland heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken
 • 12.6 Vijverbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) bij de uitvoering veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor schade (welke dan ook) veroorzaakt door invloeden van reeds aanwezige of door derden gebezigde zaken.

13. Vrijwaring

 • De wederpartij verbindt zich Vijverbouw Nederland te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Vijverbouw Nederland ter zake van de levering uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

14. Prijzen

 • 14.1 De prijzen van Vijverbouw Nederland zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.

 • 14.2 De prijzen van Vijverbouw Nederland zijn berekend voor levering af bedrijf van Vijverbouw Nederland aan het bedrijf of huis van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 14.3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen.
 • 14.4. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. Indien vóór de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Vijverbouw Nederland het recht te harer keuze een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het onderhavige artikel zal gelijk geschieden met die der hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

 • 14.5. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de wederpartij harerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Vijverbouw Nederland medegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

 • 14.6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Vijverbouw Nederland op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

15. Betalingscondities

 • 15.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan Vijverbouw Nederland hetzij via overboeking op een door Vijverbouw Nederland aan te wijzen bank- of girorekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Facturen dienen te worden betaald binnen 8 dagen na de factuurdatum. Het gefactureerde bedrag, zijnde een brengschuld van de wederpartij, is na verval van voornoemde 8 dagentermijn onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling.

 • 15.2 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 • 15.3 Voorschriften, van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen veranderingen in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

16. Toerekenbare tekortkoming

 • 16.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of haar ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn.
  Alsdan is het totale aan Vijverbouw Nederland verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar.

 • 16.2 Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum (een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

 • 16.3 In de in lid 1 bedoelde gevallen heeft Vijverbouw Nederland eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten – ook indien een vaste levertijd is overeengekomen -, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Vijverbouw Nederland, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Vijverbouw Nederland dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij een en ander voor zover dit door de toerekenbare tekortkoming dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

 • 16.4 Indien de wederpartij zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde van met Vijverbouw Nederland gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden is Vijverbouw Nederland voorts gerechtigd buiten de koopsom, meerwerk en schadebedragen van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 • 16.5 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij in ieder geval verschuldigd, indien Vijverbouw Nederland voor de invordering de hulp van een derde inroept, tot wie kan behoren naar oordeel van Vijverbouw Nederland een advocaat. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van euro 250,00 of zoveel meer of minder als aan Vijverbouw Nederland in rekening kan worden gebracht op grond van de geldende algemene normen van de beroepsorganisatie waar de derde, advocaat en/of deurwaarder is aangesloten.

 • 16.6 Uit het enkele feit dat Vijverbouw Nederland zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

17. Retentierecht

 • Vijverbouw Nederland is gerechtigd om zaken die Vijverbouw Nederland van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Vijverbouw Nederland besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

18. Zekerheidsstelling

 • 18.1 Vijverbouw Nederland is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

 • 18.2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Vijverbouw Nederland het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Vijverbouw Nederland alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte werkzaamheden, verleende diensten, gedane leveringen en gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

19. Eigendomsvoorbehoud

 • 19.1 Alle door Vijverbouw Nederland geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Vijverbouw Nederland, zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.

 • 19.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Vijverbouw Nederland blijft berusten, zoals bedoeld in het in lid 1 bepaalde, is de wederpartij niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

 • 19.3 Bij overtreding door de wederpartij van het bepaalde in lid 2 zal deze aan Vijverbouw Nederland een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van tweemaal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van Vijverbouw Nederland op aanvullende schadevergoeding.

 • 19.4 De wederpartij is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Vijverbouw Nederland aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Vijverbouw Nederland ontstaat.

20. Klachten

 • 20.1 De wederpartij die niet tevreden is over de door Vijverbouw Nederland geleverde zaken en/of door Vijverbouw Nederland verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten kan gedurende 10 werkdagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 30 dagen nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard en in geval garantie is overeengekomen binnen de garantietermijn schriftelijk te worden ingediend.

 • 20.2 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vijverbouw Nederland, onder door Vijverbouw Nederland te bepalen voorwaarden.

 • 20.3 Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Vijverbouw Nederland alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden danwel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

 • 20.4 Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 5 dagen na factuurdatum worden ingediend.

 • 20.5 Het in de leden 1 t/m 4 bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen is overeengekomen. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

 • 20.6 Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de wederpartij niet op.

21. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 • 21.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Vijverbouw Nederland verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.

 • 21.2 Alle met betrekking tot de ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden door Vijverbouw Nederland voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

22. Garantie

 • 22.1 Vijverbouw Nederland verleent voor geleverde, door Vijverbouw Nederland zelf vervaardigde zaken of onderdelen, alsmede voor door Vijverbouw Nederland uitgevoerde (installatie-, reparatie- en onderhouds-) werkzaamheden alsmede voor door Vijverbouw Nederland uitgevoerde bewerking van zaken een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van Vijverbouw Nederland zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.

 • 22.2 Vijverbouw Nederland verleent voor geleverde, door derden vervaardigde zaken of onderdelen, een garantie gelijk aan de garantie die door deze derden jegens Vijverbouw Nederland wordt verleend.

 • 22.3 De garantieverplichting van Vijverbouw Nederland bestaat niet indien:

  • de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van zaken, materiaal of fabricage;
  • in overleg met de wederpartij gebruikte zaken en/of materialen zijn toegepast en/of gebruikte zaken c.q. gebruikte materialen zijn geleverd.
 • 22.4 De garantieverplichting van Vijverbouw Nederland vervalt indien:

  • de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  • wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie- of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden;
  • de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
  • een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 10 werkdagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Vijverbouw Nederland is gemeld.
 • 22.5 Door Vijverbouw Nederland wordt, met inachtname van het bovenstaande, garantie verleend gedurende 6 maanden na op- en/of aflevering respectievelijk na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of het verlenen van de overeengekomen diensten.

23. Koop op afstand

 • 23.1 De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand, indien de wederpartij (koper) een consument is. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onderhavige bepaling, tenzij dit uitdrukkelijk door dit artikel uitgesloten wordt.

 • 23.2 De aangeboden zaken en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

 • 23.3 Het aanbod zal een zichttermijn van 14 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de wederpartij.

 • 23.4 Tijdens de zichttermijn heeft de wederpartij een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

 • 23.5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn (op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten) zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

 • 23.6 De overeenkomst tot koop en verkoop op afstand komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • 23.7 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de wederpartij inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

 • 23.8 Indien de wederpartij een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 4 ontbonden wordt, zal Vijverbouw Nederland zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen voor terugbetaling zorgdragen.

 • 23.9 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich meebrengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

 • 23.10 Behoudens het bepaalde in lid 8, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • 23.11 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Vijverbouw Nederland en de wederpartij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 23.12 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de wederpartij naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de wederpartij is toe te rekenen.

 • 23.13 In geval van een kennelijke vergissing zal de wederpartij Vijverbouw Nederland hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de wederpartij de goederen en bescheiden ter beschikking van Vijverbouw Nederland houden.

 • 23.14 De wederpartij zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

 • 23.15 Als plaats van levering geldt het woonadres van de wederpartij dat het laatst aan Vijverbouw Nederland kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 23.16 De door de wederpartij verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van de goederen te worden voldaan.

 • 23.17 De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Vijverbouw Nederland te melden.

24. Geschillen

 • 24.1 Alle verbintenissen van Vijverbouw Nederland en de wederpartij worden geacht te worden uitgevoerd op Nederlands grondgebied. Op de met Vijverbouw Nederland gesloten overeenkomsten is uitdrukkelijk – ook indien enkele verbintenissen buiten Nederland worden uitgevoerd – Nederlands recht van toepassing en verklaren partijen ook indien de wederpartij buiten Nederland gevestigd of woonachtig is, dat uitsluitend bevoegd is ter kennisname van enig geschil tussen partijen de Nederlandse rechter voor zover niet anders dwingendrechtelijk voorgeschreven.

 • 24.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Vijverbouw Nederland, aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Op zoek naar een (zwem)vijver voor uw tuin of kantoorpand?